Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Kontrolór obce

Prebieha výberové konanie

Úlohy hlavného kontrolóra obce:

 

 1. vykonáva kontrolu:
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 1. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 2. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 3. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 7. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

762536

Úvodná stránka