Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Breziny, okres Zvolen, Banskobystrický samosprávny kraj

Kontrolór obce

Ing. Žaneta Žitvová

Úlohy hlavného kontrolóra obce:

 

 1. vykonáva kontrolu:
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 1. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 2. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 3. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 7. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 8. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Breziny na I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Breziny na I. polrok 2016
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Breziny na I. polrok 2016.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

webygroup

dnes je: 28.6.2017

meniny má: Beáta

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

531416

Úvodná stránka