Obec Breziny
ObecBreziny

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov :                 Obec Breziny

Sídlo :                                   Obecný úrad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny

Zastúpený:                         Jánom Šatarom, starostom obce

IČO:                                       00319741

Bankové spojenie:          VÚB, a. s.  Zvolen

Číslo účtu:                           SK33 0200 0000 0000 0742 4412

IBAN:                                    SUBASKBX

Kontaktná osoba:            Ján Šatara, starosta

Telefón:                              0905 283 677                   

E-mail:                                  breziny@breziny.sk

 

Kontaktná osoba pre komunikáciu:

Mgr.Alžbeta Mihályiová

Kontaktné miesto: Obecný úrad Breziny, Horné Breziny 141, 962 61 Breziny

Tel: 045/5387124

e-mail: 0917 849 808

 

2.NÁZOV PREDMET ZÁKAZKY:

 „ Detské ihrisko časť Rómska osada “.

Predmetom zákazky je dodanie a montáž hracích prvkov detských ihrísk v obci Breziny v časti Rómska osada.

3. Kód CPV: Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet: 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská,

Doplňujúce predmety: 37535200-9 Zariadenie ihrísk

 37535210-2 Ihriskové hojdačky

37535220-5 Ihriskové šmýkačky

37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky

37535200-9 Zariadenie ihrísk

 

4. OPIS PREDMET ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v obci Breziny v časti Rómska osada v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177.

5. Cena: Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky:

Ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : do 7000 bez DPH čo je 8400,00 € s DPH

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: predpokladané začatie  realizácie od 06-07/2020, ukončenie realizácie 09/2020

8. Lehota a obsah ponuky:

Lehota na predkladanie ponúk je do 31.05.2020, pričom v prípade zaslania poštou  je rozhodujúci deň podania na pošte. Je prípustné zasielanie ponúk aj elektronickou poštou na emailovú adresu breziny@breziny.sk.

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

- cenovú ponuku na komponenty v prílohe č. 1  

-identifikačné údaje uchádzača

-návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom s prílohou zoznam subdodávateľov

-čestné prehlásenie so spracúvaním osobných údajov

9. Podmienky účasti uchádzačov:

9.1 Osobné postavenie

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade právnických osôb sa jedná napr. o výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení uskutočňovať práce) sa nevyžaduje v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

9.2 Podpísaná zmluva

Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení zmluvu bez súhlasu verejného obstarávateľa dopĺňať, resp. akýmkoľvek spôsobom meniť. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením objednávky, nakoľko verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Tento súhlas úspešný uchádzač ako zhotoviteľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH.

11. Podmienky financovania: prevodom na účet uvedený v zmluve pričom časť je financovaná z poskytnutej dotácie Úradu vlády a časť z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

12. Typ zmluvy: Zmluva o dielo

13. Doplňujúce informácie:

1) spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ má určenú komisiu na vyhodnotenie ponúk.

2)lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.

3)verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.

4) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade, ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve;

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;

-  nebude predložená ani jedna ponuka.

5)uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

6)verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

14. DÁTUM ZVEREJNENIA : 20.05.2020

15. DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 21.05.2020

Bližšie informácie potrebné k vypracovanie ponuky a výzvu na predkladanie ponúk spolu s prílohami je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.

 

 

V Brezinách, dňa 20.05.2020

 

                                                                                                                                              Ján Šatara

                                                                                                                                                starosta

DOC226.pdf (1.48 MB)

2016

Verejne_obstaravanie_2016

Verejne_obstaravanie_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,09 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 12. 8. 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 10. 8. 2020
mierny dážď 32 °C 18 °C
utorok 11. 8. slabý dážď 30/17 °C
streda 12. 8. slabý dážď 29/16 °C
štvrtok 13. 8. jasná obloha 29/15 °C